Ökad trafik till webbplatserna under pandemin! – Trafikrapport Q1 2021

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 61 webbplatser under januari till mars 2021 jämfört med samma period 2020. 

Vi har tidigare även gjort motsvarande analys i början av pandemin. Perioden var då mars och april 2020 jämfört med samma period 2019 [Rapport mars-april]. Eftersom det kom en andra våg så gjorde vi en uppföljande insamling för november till december [Rapport q4] och nu för perioden januari till mars 2021 jämfört med samma period 2020.

Ökad trafik till webbplatserna under Q1

Under perioden januari till mars så ökade antal sessioner till de undersökta intranäten med 17,79 procent jämfört med samma period 2020.

Totalt sett så har 66 procent av de undersökta intranäten ökat sin trafikmängd och 34 procent har minskat.

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på intranätet ökat i snitt med 37,83 procent jämfört med samma period förra året. De 34 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 20,37 procent.  Så det är stor skillnad mellan de som fått högre betydelse under pandemin och de som har det tuffare att nå ut. Detta är ett förhållande vi även sett i de tidigare analyserna.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till webbplatserna i procent.

Det är några webbplatser som sticker ut med att ha fått betydligt fler antal sessioner under perioden men även flera som sett antal sessioner sjunka. Om vi tar bort dessa så blir snittet 10,30 procent.

Mobilen ökar!

När vi bryter ner resultatet i om besöket skett via en dator eller mobiltelefon så ser vi att antal sessioner från mobila enheter har ökat kraftigt. Det är hela 28,69 procent mer mobila sessioner under perioden än jämfört med 2020.

Utveckling över tiden

Om vi ser på hur utvecklingen varit från början av pandemin och nu när det snart gått ett år så är vi nu ungefär tillbaka till samma ökningsgrad som vi såg i första mätningen. Störst förändring i antal sessioner var det i perioden oktober till december då antalet ökade med hela 26 procent.

Om vi ser på snittet under året så har trafiken till webbplatserna ökat med 21 procent. [Vilket är exakt samma värde som vi sett för intranäten. Se Rapport Intranät Q1]. Vi kan därför konstatera att webbplatserna har fått en allt viktigare roll under pandemin.

Frågan är nu hur webbplatserna klarar av att ta hand om det ökade antalet besöken. I slutändan är det ju det som avgör om det är lyckat eller inte.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och mål styra webbplatser.

Om studien

Totalt sett skickades förfrågan om data till 42 organisationer. 34 av dessa hade data och är med i studien. Av dessa är 8 myndigheter, 4 kommuner, 4 regioner/sjukhus och 14 företag.

Rapporten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward

Ökad trafik till intranäten under pandemin! – Trafikrapport Q1 2021

Den rådande pandemin och rekommendationen att arbete hemma på distans (om det är möjligt) har påverkat många människors arbetssituation. För många har det digitala blivit en ännu större del av arbetstiden. Hur har då detta påverkat intranäten?

För att ta reda på det har vi på Web Service Award samlat in trafikdata med jämförelse mot tidigare år. Första perioden var april och juni 2020 och 2019 [Rapport april-juni]. Eftersom det kom en andra våg så fortsatte arbetssituationen och vi gjorde en uppföljande insamling för november till december [Rapport q4] och nu för perioden januari till mars 2021 jämfört med samma period 2020.

Ökad trafik till intranäten under Q1

Under perioden januari till mars så ökade antal sessioner till de undersökta intranäten med 20,85 procent jämfört med samma period 2020.

Totalt sett så har 65 procent av de undersökta intranäten ökat sin trafikmängd och 35 procent har minskat.

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på intranätet ökat i snitt med 37,95 procent jämfört med samma period förra året. De 35 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 10,50 procent.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till intranäten i procent.

Vi har även frågat hur användandet sett ut på intranäten i snitt så ökade antalet användare med 3,01 procent. När vi räknar ut kvoten sessioner/användare så är ökningen i snitt 21 procent. Den ökade trafiken har alltså inte skett på grund av förändringar i antalet användare.

Utveckling över tiden

Om vi ser på hur utvecklingen varit från början av pandemin och nu när det snart gått ett år så är det jämt mellan mätpunkterna. I snitt så har trafiken ökat med 21 procent. Vi kan därför konstatera att intranäten har fått en allt viktigare roll under pandemin. Det är fler besök nu än det var innan.

Det ställer även frågan om hur effektiva är intranäten. Är det lätt för användaren att hitta det som de söker? Finns informationen? Är innehållet tydligt och lätt att förstå? Är intranätet en kulturbärare som hjälper till att skapa Vi-känsla? Eller är intranätet en plats som ger användarna magsår eftersom de inte hittar det de söker?

Tyvärr visar Web Service Awards undersökningar av Sveriges intranät att för många intranät inte är effektiva kanaler utan tvärtom – intranäten skapar merarbete.

Web Service Awards trendundersökningar visar även på att ledningen för organisationerna inte har så stor koll på var intranäten ger för effekt. Enbart 18 procent av intranätansvariga uppger att de rapporterar ledningen hur intranätet står sig mot uppsatta mål [Trendrapport Hur mår Sveriges intranät 2020]. Rapporten visar även att det bara 35 procent av intranät som har uppsatta mätbara mål. Det är synd att det inte är fler. För varför ska ledningen prioritera intranätet och ge den mer resurser om man inte vet vilken effekt den uppnår?

Med tanke på den ökade användningen så är det nu ett gyllene tillfälle att ändra detta och få ledningens uppmärksamhet och få resurser för att göra förbättringar på intranäten. 

Börja med att göra en nollbas-mätning

Om ni vill göra en förändring så är det mycket klokt att börja med att ta reda på statusen på ert intranät.

  • Vad tycker användarna om intranätet? Hittar de det de söker? Förstår de informationen? Vad använder de? Vad har de för behov?
  • Vad behövs prioriteras för att öka nyttan? Hur ser det ut för olika roller/målgrupper?
  • Hur står ert intranät jämfört med andra?

Allt detta och mer kan ni få reda på via att göra en enkätmätning av ert intranät tex via våra Web Service Index-mätningar.

När ni har ett nuvärde kan ni sätt mål med vad ni vill uppnå med intranätet. Använd fakta för att äska de resurser ni behöver.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera ert intranät och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig.

Om studien

Totalt sett skickades förfrågan om data till 42 organisationer. 34 av dessa hade data och är med i studien. Av dessa är 8 myndigheter, 4 kommuner, 4 regioner/sjukhus och 14 företag.

Rapporten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

Högt tryck på Sveriges webbplatser – trafikrapport Q4 2020

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 64 webbplatser under oktober till december jämfört med samma period 2019. [Vi har även tidigare gjort en jämförelse mellan mars-april 2020 och 2019, vilket redovisats i tidigare bloggpost Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19]

Ökad trafik till webbplatserna

Trafikanalysen av de undersökta webbplatserna visar att trafiken i snitt ökat med 25,83 procent under Q4 2020 jämfört med 2019. När vi gjorde förra avstämningen i början av pandemin, för perioden mars till april, var ökningen 17,69 procent, så Sveriges webbplatser har fått ordentligt mer mer trafik nu under årets sista kvartal

Totalt sett så har 63 procent av de undersökte webbplatserna ökat sin trafikmängd och 37 procent har minskat. För perioden mars-april var andelen som haft ökad trafik 73 procent. Det innebär att de som har ökat sin trafik har ökat ordentligt mer än tidigare och det har blivit mer polariserat med tiden..

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på sina webbplatser ökat i snitt med 53,53 procent jämfört med samma period förra året. De 37 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 19,18 procent. Så det är stor skillnad mellan de som fått högre betydelse under pandemin och de som har det tuffare att nå ut.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till webbplatserna i procent.

Analysen av trafikdatan visar att webbplatserna har fått en större betydelse under pandemin. Vi ser även att antal besök på webbplatserna totalt sett fortsätter att öka under hösten.

Frågan är nu hur webbplatserna klarar av att ta hand om det ökade antalet besökare. I slutändan är det ju det som avgör om det är lyckat eller inte.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och mål styra webbplatser.

——-

Posten är skriven av

Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är Pierre-150.jpg

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

Fortsatt ökad betydelse för intranäten!

Den rådande pandemi fortsätter att påverka arbetssituationen för många. Rekommendationen är att de som kan, ska jobba hemifrån. Det har även gjort att vi har blivit ännu mer digitaliserade på hur vi tar oss till information och har möten.

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges intranät har vi på Web Service Award analyserat data från 30 intranät under perioden oktober-december jämfört med samma period 2019. [Vi har även tidigare gjort en jämförelse mellan april-juni 2020 och 2019, vilket redovisats i tidigare bloggpost Ökad betydelse för intranäten under Covid-19]

Ökad trafik till intranäten

Trafikanalysen av de undersökta intranäten visar att trafiken i snitt ökat med 22,34 procent under perioden oktober-december 2020 jämfört med samma period 2019. När vi gjorde förra avstämningen för perioden april till juni var ökningen 19,65 procent, så intranäten har fått ännu mer trafik nu under årets sista kvartal

Totalt sett så har 77 procent av de undersökte intranäten ökat sin trafikmängd och 23 procent har minskat. Även här ser vi att det är fler som ökat trafikmängden än det var i våras.

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på intranätet ökat i snitt med 32,56 procent jämfört med samma period förra året. De 21 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 11,22 procent.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till intranäten i procent.

Analysen av trafikdatan visar att intranäten har fått en större betydelse under pandemin. Vi ser även att antal besök på intranäten fortsätter att öka under hösten.

Men tyvärr visar Web Service Awards användarundersökningar av intranät att långt ifrån alla är effektiva kanaler. Rent allmänt finns det stora problem med hittbarheten på intranäten. Web Service Awards nyligen släppta trendrapport Hur mår Sveriges intranät visar även på att enbart 49 procent av intranäten är anpassade efter medarbetarnas behov. Rapporten visar även bland annat på

  • Det saknas mätbara mål för intranäten. Enbart 35 procent av intranäten har någon form av mätbart mål för sitt intranät.
  • Ledningen har inte koll på sina intranät. Enbart 18 procent av intranätansvariga rapporterar till sin ledning hur deras intranät uppfyller målen.
  • Det saknas tid och resurser för arbetet med intranäten. Enbart 42 procent av intranätansvariga tycker att de har tillräckligt med ekonomiska resurser för att hantera intranätets innehåll. Enbart 28 procent uppger att det finns avsatt tid för att granska innehåll innan publicering.
  • Intranäten kan bli mycket effektivare. I snitt så tycker en tredjedel av användarna att de inte hittar det de söker på sina intranät. De får heller inte hjälp av internsöket.

Med tanke på den ökade användningen så är det nu ett gyllene tillfälle att få ledningens uppmärksamhet på intranätet och få resurser för att göra förbättringar på intranäten. 

Börja med att mäta!

Om ni vill göra en förändring så är det mycket klokt att börja med att ta reda på statusen på ert intranät.

  • Vad tycker användarna om intranätet? Hittar de det de söker? Förstår de informationen? Vad använder de? Vad har de för behov?
  • Vad behövs prioriteras för att öka nyttan? Hur ser det ut för olika roller/målgrupper?
  • Hur står ert intranät jämfört med andra?

Allt detta och mer kan ni få reda på via att göra en enkätmätning av ert intranät tex via våra Web Service Index-mätningar.

När ni har ett nuvärde kan ni sätt mål med vad ni vill uppnå med intranätet. Använd fakta för att äska de resurser ni behöver.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och målstyra webbplatser.

Om studien

Totalt sett skickades förfrågan om data till 39 organisationer. 30 av dessa hade data och är med i studien. Av dessa är 7 myndigheter, 3 kommuner, 5 regioner/sjukhus och 15 företag.

Rapporten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

Ökad betydelse för intranäten under Covid-19

Vårens pandemi har påverkat arbetssituationen för många. Rekommendationen har varit att de som kan, ska jobba hemifrån. Det har även förekommit korttidspermitteringar och uppsägningar. Det har även gjort att vi har blivit ännu mer digitaliserade på hur vi tar oss till information och har möten.

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges intranät har vi på Web Service Award analyserat data från 27 intranät under perioden april – juni jämfört med samma period 2019.

Ökad trafik till intranäten

Trafikanalysen av de undersökta intranäten visar att trafiken i snitt ökat med 19,65 procent under april till juni 2020 jämfört med samma period 2019.

Totalt sett så har 74 procent av de undersökte intranäten ökat sin trafikmängd och 26 procent har minskat.

Läs mer

Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 58 webbplatser under mars och april jämfört med samma period 2019. I den pågående trendstudien Hur mår Sveriges webbplatser 2020? har vi även med frågor runt hur Covid-19 påverkat webbansvarigas situation och deras organisations lednings syn på deras webbplatser.  Detta redovisar vi här i denna rapport för att svara på Hur Sveriges webbplatser mår under Covid-19 pandemin.

Ökad trafik till webbplatserna

Trafikanalysen av de undersökta webbplatserna visar att trafiken i snitt ökat med 19 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019. Läs mer