Ökad trafik till intranäten under pandemin! – Trafikrapport Q1 2021

Den rådande pandemin och rekommendationen att arbete hemma på distans (om det är möjligt) har påverkat många människors arbetssituation. För många har det digitala blivit en ännu större del av arbetstiden. Hur har då detta påverkat intranäten?

För att ta reda på det har vi på Web Service Award samlat in trafikdata med jämförelse mot tidigare år. Första perioden var april och juni 2020 och 2019 [Rapport april-juni]. Eftersom det kom en andra våg så fortsatte arbetssituationen och vi gjorde en uppföljande insamling för november till december [Rapport q4] och nu för perioden januari till mars 2021 jämfört med samma period 2020.

Ökad trafik till intranäten under Q1

Under perioden januari till mars så ökade antal sessioner till de undersökta intranäten med 20,85 procent jämfört med samma period 2020.

Totalt sett så har 65 procent av de undersökta intranäten ökat sin trafikmängd och 35 procent har minskat.

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på intranätet ökat i snitt med 37,95 procent jämfört med samma period förra året. De 35 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 10,50 procent.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till intranäten i procent.

Vi har även frågat hur användandet sett ut på intranäten i snitt så ökade antalet användare med 3,01 procent. När vi räknar ut kvoten sessioner/användare så är ökningen i snitt 21 procent. Den ökade trafiken har alltså inte skett på grund av förändringar i antalet användare.

Utveckling över tiden

Om vi ser på hur utvecklingen varit från början av pandemin och nu när det snart gått ett år så är det jämt mellan mätpunkterna. I snitt så har trafiken ökat med 21 procent. Vi kan därför konstatera att intranäten har fått en allt viktigare roll under pandemin. Det är fler besök nu än det var innan.

Det ställer även frågan om hur effektiva är intranäten. Är det lätt för användaren att hitta det som de söker? Finns informationen? Är innehållet tydligt och lätt att förstå? Är intranätet en kulturbärare som hjälper till att skapa Vi-känsla? Eller är intranätet en plats som ger användarna magsår eftersom de inte hittar det de söker?

Tyvärr visar Web Service Awards undersökningar av Sveriges intranät att för många intranät inte är effektiva kanaler utan tvärtom – intranäten skapar merarbete.

Web Service Awards trendundersökningar visar även på att ledningen för organisationerna inte har så stor koll på var intranäten ger för effekt. Enbart 18 procent av intranätansvariga uppger att de rapporterar ledningen hur intranätet står sig mot uppsatta mål [Trendrapport Hur mår Sveriges intranät 2020]. Rapporten visar även att det bara 35 procent av intranät som har uppsatta mätbara mål. Det är synd att det inte är fler. För varför ska ledningen prioritera intranätet och ge den mer resurser om man inte vet vilken effekt den uppnår?

Med tanke på den ökade användningen så är det nu ett gyllene tillfälle att ändra detta och få ledningens uppmärksamhet och få resurser för att göra förbättringar på intranäten. 

Börja med att göra en nollbas-mätning

Om ni vill göra en förändring så är det mycket klokt att börja med att ta reda på statusen på ert intranät.

  • Vad tycker användarna om intranätet? Hittar de det de söker? Förstår de informationen? Vad använder de? Vad har de för behov?
  • Vad behövs prioriteras för att öka nyttan? Hur ser det ut för olika roller/målgrupper?
  • Hur står ert intranät jämfört med andra?

Allt detta och mer kan ni få reda på via att göra en enkätmätning av ert intranät tex via våra Web Service Index-mätningar.

När ni har ett nuvärde kan ni sätt mål med vad ni vill uppnå med intranätet. Använd fakta för att äska de resurser ni behöver.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera ert intranät och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig.

Om studien

Totalt sett skickades förfrågan om data till 42 organisationer. 34 av dessa hade data och är med i studien. Av dessa är 8 myndigheter, 4 kommuner, 4 regioner/sjukhus och 14 företag.

Rapporten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com