Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 58 webbplatser under mars och april jämfört med samma period 2019. I den pågående trendstudien Hur mår Sveriges webbplatser 2020? har vi även med frågor runt hur Covid-19 påverkat webbansvarigas situation och deras organisations lednings syn på deras webbplatser.  Detta redovisar vi här i denna rapport för att svara på Hur Sveriges webbplatser mår under Covid-19 pandemin.

Ökad trafik till webbplatserna

Trafikanalysen av de undersökta webbplatserna visar att trafiken i snitt ökat med 19 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till webbplatserna i procent.

Studien visade på att det var några som hade en extrem ökning av trafiken som högsta med 933 procent. En styrka för dessa webbplatser är att de klarat av den ökande trafikmängden utan att webbplatserna legat nere. Om vi rensar bort extremerna från studien så blir ökningen av antal sessioner 17 procent. Vilket även det är en hög siffra.

Det finns förstås webbplatser som sett en minskad trafik under perioden. De som har störst fall är verksamheterna som inte är lika tillgängliga nu under pandemin. Gäller för dem att se till att webbplatsen kan fylla detta här framåt om de sociala restriktionerna fortsätter.

Totalt sett är det 72 procent av de undersökta webbplatserna som har en ökad trafikmängd och 28 där den har minskat jämfört med samma period förra året.

 

Arbetssituationen

I den pågående studien Hur mår Sveriges webbplatser 2020 ställs i år några frågor runt hur Covid-19 påverkat organisationen bakom webbplatsen. I uttaget av data för denna rapport bygger på enkätintervjuer av 214 webbplatsansvariga.

Studien visar på att majoriteten, 55 procent, av webbansvariga jobbar mindre än 50 procent med webbplatsen.  Enbart 29 procent jobbar upp till 100 procent med sin organisations webbplats. För en stor andel är alltså webbplatsen en arbetsuppgift bland många. Gäller då att webbplatsen prioriteras.

Har då arbetstiden för webbplatsen ändrats på grund av Covid-19?

För mer än var tredje, 38 procent, webbansvarig så har arbetstid ökat på grund av Covid-19. För 56 procent är arbetstiden oförändrad. 6 procent uppger att de arbetar mindre med webbplatsen.

Covid-19 har således påverkat arbetstiden för många, 44 procent, men för lite fler än hälften är arbetssituationen den samma.

Ledningsgruppen

En indikator på hur prioriterad en webbplats är om det finns mätbara mål med den. Tyvärr visar studien på att det för enbart 55 procent av webbplatserna finns mätbara mål

När vi sen frågar om ledningen för organisationen får rapporter på hur webbplatsen ligger till mot de mätbara målen så blir bilden rätt beklämmande.

Enbart 30 procent av de tillfrågade webbplatsansvariga uppger att det rapporteras till deras ledning om hur deras webbplats ligger till mot mätbara mål. Det innebär att 7 av 10 ledningsgrupper inte vet hur statusen är för deras organisations webbplats. Man kan ju fråga sig vilka andra delar av verksamheten som sköts utan mål och uppföljning.

Att det är så är synd om vi vill öka statusen för våra webbplatser och i förlängningen få de resurser som behövs för att göra bra effektiva webbplatser som ger en stor nytta för våra besökare och vår organisation.

Men just nu har vi ett gyllene tillfälle att ändra på detta. Covid-19 karantän har gjort att de digitala kanalerna får nu en ännu större betydelse vilket ledningsgruppen borde ta till sig.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och mål styra webbplatser.

 

 

——-

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm