Ny trendrapport: Hur mår Sveriges intranät 2021?

Hur mår Sveriges intranät? Den frågan har vi på Web Service Award (WSA) nu följt under fjorton år. Även årets trendrapport präglas av att vi är i en pandemi som gjort att arbetssituationen för många har ändrats. Att arbeta på distans har för många blivit det nya normala. Den digitala arbetsplatsen som varit på gång under ett antal år har tagit stora steg framåt och möjliggjort distansarbetet. Att ha O365 är en vanlig lösning som 63 procent uppger att de har och 13 procent planerar att införa. Men här finns en skillnad mellan organisationsformerna, bland statliga verk/myndigheter uppger hela 63 procent att de inte har O365. För många har även intranätet blivit en hub för att hålla ihop organisationen nu när de fysiska kontakterna blivit färre. Här kan olika sociala funktioner på intranätet spela en viktig roll. Hela 87 procent uppger att de har olika sociala funktioner på intranäten.

Innehållet på intranätet fortsätter även att påverkas av pandemin. Hela 69 procent uppger att detta, vilket dock är en lägre andel än förra årets trendrapport då hela 83 procent uppgav att innehållet påverkats av Covid-19 pandemin.

47 procent av intranätansvariga uppger även att deras lednings engagemang runt intranätet har ökat under pandemin och enbart en procent uppger att det minskat. Men trots ledningen engagemang så lyser fortfarande mätbara mål med intranätet med sin frånvaro. I år är det enbart 34 procent som uppger att de har mätbara mål och enbart 17 procent som uppger att de mätbara målen rapporteras till ledningen. Att det inte är flera ledningsgrupper som får rapporter över intranätens status oroar. Trendrapporten har även år till år visat att intranätansvariga anser att de lider brist på personal-, ekonomiska- och tekniska resurser. Ett annat orosmoment är att var sjätte planerade förändring av intranätet har stoppats under året på grund av pandemin.

Men det finns även ljus i rapporten. 60 procent uppger att de jobbar aktivt med att förbättra för användarna. Över hälften av de tillfrågade uppger även att de planerar större förändringar av intranätet under 2022. Var femte uppger att de ska bygga om sitt intranät helt under 2022. Vi ser även att 27 procent redan nu vet att de kommer öka de ekonomiska investeringarna i sina intranät. Detta kommer förhoppningsvis leda till att fler får bättre och effektivare intranät.

Andra viktigt slutsatser från trendrapporten är:

  • De flesta, 76 procent, intranätansvariga arbetar mindre än 50 procent med intranätet.
  • Det är vanligast att det finns många redaktörer på ett intranät. 60 procent uppger att de har en decentraliserad organisation.
  • Tid och rutiner är en bristvara. Enbart 28 procent uppger att det finns tidavsatt granskning av innehållet innan det publiceras. Det är enbart 43 procent som uppger att det finns rutiner för att säkerställa att innehållet på deras intranät är korrekt.
  • Det är fortfarande stora problem med sökfunktionerna på intranäten. Enbart 46 procent tycker de har en bra sökfunktion. Samtidigt är det enbart 25 procent som arbetar aktivt med att aktivt analysera felsökningarna. Det saknas även en ansvarig för sökfunktionen. Enbart 41 procent uppger att det finns en ansvarig.
  • Fler än tidigare, 71 procent, uppger att de har ett bra publiceringsverktyg för intranätet. Detta trots att 43 procent uppger att de har en version av sitt CMS som är mer än 5 år gammalt.
  • 64 procent av intranätansvariga uppskattar att deras intranät underlättar medarbetarnas vardag. En lägre andel, 48 procent, uppger att deras intranät är anpassat efter medarbetarnas behov.
  • Det är vanligt att medarbetarna kommer åt intranätet utanför arbetsplatsen. 94 procent uppger att det går. Andelen som har en mobillösning har ökat till 72 procent. Vanligast är att intranätet är gjort med responsiv design. Men även 19 procent uppger att det finns en intranätapp.
  • Andelen som inte har någon form av utvärdering av sina intranät ökar. I årets undersökning svarade nästan var femte att de inte har det.

Ladda ner trendrapporten här: https://www.webserviceaward.com/posts/2021/12/13/ny-trendrapport-hur-mar-sveriges-intranat-2021/

Bloggposten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward