Ökad trafik till webbplatserna under pandemin! – Trafikrapport Q1 2021

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 61 webbplatser under januari till mars 2021 jämfört med samma period 2020. 

Vi har tidigare även gjort motsvarande analys i början av pandemin. Perioden var då mars och april 2020 jämfört med samma period 2019 [Rapport mars-april]. Eftersom det kom en andra våg så gjorde vi en uppföljande insamling för november till december [Rapport q4] och nu för perioden januari till mars 2021 jämfört med samma period 2020.

Ökad trafik till webbplatserna under Q1

Under perioden januari till mars så ökade antal sessioner till de undersökta intranäten med 17,79 procent jämfört med samma period 2020.

Totalt sett så har 66 procent av de undersökta intranäten ökat sin trafikmängd och 34 procent har minskat.

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på intranätet ökat i snitt med 37,83 procent jämfört med samma period förra året. De 34 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 20,37 procent.  Så det är stor skillnad mellan de som fått högre betydelse under pandemin och de som har det tuffare att nå ut. Detta är ett förhållande vi även sett i de tidigare analyserna.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till webbplatserna i procent.

Det är några webbplatser som sticker ut med att ha fått betydligt fler antal sessioner under perioden men även flera som sett antal sessioner sjunka. Om vi tar bort dessa så blir snittet 10,30 procent.

Mobilen ökar!

När vi bryter ner resultatet i om besöket skett via en dator eller mobiltelefon så ser vi att antal sessioner från mobila enheter har ökat kraftigt. Det är hela 28,69 procent mer mobila sessioner under perioden än jämfört med 2020.

Utveckling över tiden

Om vi ser på hur utvecklingen varit från början av pandemin och nu när det snart gått ett år så är vi nu ungefär tillbaka till samma ökningsgrad som vi såg i första mätningen. Störst förändring i antal sessioner var det i perioden oktober till december då antalet ökade med hela 26 procent.

Om vi ser på snittet under året så har trafiken till webbplatserna ökat med 21 procent. [Vilket är exakt samma värde som vi sett för intranäten. Se Rapport Intranät Q1]. Vi kan därför konstatera att webbplatserna har fått en allt viktigare roll under pandemin.

Frågan är nu hur webbplatserna klarar av att ta hand om det ökade antalet besöken. I slutändan är det ju det som avgör om det är lyckat eller inte.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera er webbplats och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig. Vi har mer än 20 års erfarenhet av att utvärdera och mål styra webbplatser.

Om studien

Totalt sett skickades förfrågan om data till 42 organisationer. 34 av dessa hade data och är med i studien. Av dessa är 8 myndigheter, 4 kommuner, 4 regioner/sjukhus och 14 företag.

Rapporten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward

Ökad trafik till intranäten under pandemin! – Trafikrapport Q1 2021

Den rådande pandemin och rekommendationen att arbete hemma på distans (om det är möjligt) har påverkat många människors arbetssituation. För många har det digitala blivit en ännu större del av arbetstiden. Hur har då detta påverkat intranäten?

För att ta reda på det har vi på Web Service Award samlat in trafikdata med jämförelse mot tidigare år. Första perioden var april och juni 2020 och 2019 [Rapport april-juni]. Eftersom det kom en andra våg så fortsatte arbetssituationen och vi gjorde en uppföljande insamling för november till december [Rapport q4] och nu för perioden januari till mars 2021 jämfört med samma period 2020.

Ökad trafik till intranäten under Q1

Under perioden januari till mars så ökade antal sessioner till de undersökta intranäten med 20,85 procent jämfört med samma period 2020.

Totalt sett så har 65 procent av de undersökta intranäten ökat sin trafikmängd och 35 procent har minskat.

När vi delar upp resultatet så har de som ökat antal sessioner på intranätet ökat i snitt med 37,95 procent jämfört med samma period förra året. De 35 procent som har minskat antal sessioner har gjort det i snitt med 10,50 procent.

Diagrammet nedan visar förändringen i antal sessioner till intranäten i procent.

Vi har även frågat hur användandet sett ut på intranäten i snitt så ökade antalet användare med 3,01 procent. När vi räknar ut kvoten sessioner/användare så är ökningen i snitt 21 procent. Den ökade trafiken har alltså inte skett på grund av förändringar i antalet användare.

Utveckling över tiden

Om vi ser på hur utvecklingen varit från början av pandemin och nu när det snart gått ett år så är det jämt mellan mätpunkterna. I snitt så har trafiken ökat med 21 procent. Vi kan därför konstatera att intranäten har fått en allt viktigare roll under pandemin. Det är fler besök nu än det var innan.

Det ställer även frågan om hur effektiva är intranäten. Är det lätt för användaren att hitta det som de söker? Finns informationen? Är innehållet tydligt och lätt att förstå? Är intranätet en kulturbärare som hjälper till att skapa Vi-känsla? Eller är intranätet en plats som ger användarna magsår eftersom de inte hittar det de söker?

Tyvärr visar Web Service Awards undersökningar av Sveriges intranät att för många intranät inte är effektiva kanaler utan tvärtom – intranäten skapar merarbete.

Web Service Awards trendundersökningar visar även på att ledningen för organisationerna inte har så stor koll på var intranäten ger för effekt. Enbart 18 procent av intranätansvariga uppger att de rapporterar ledningen hur intranätet står sig mot uppsatta mål [Trendrapport Hur mår Sveriges intranät 2020]. Rapporten visar även att det bara 35 procent av intranät som har uppsatta mätbara mål. Det är synd att det inte är fler. För varför ska ledningen prioritera intranätet och ge den mer resurser om man inte vet vilken effekt den uppnår?

Med tanke på den ökade användningen så är det nu ett gyllene tillfälle att ändra detta och få ledningens uppmärksamhet och få resurser för att göra förbättringar på intranäten. 

Börja med att göra en nollbas-mätning

Om ni vill göra en förändring så är det mycket klokt att börja med att ta reda på statusen på ert intranät.

  • Vad tycker användarna om intranätet? Hittar de det de söker? Förstår de informationen? Vad använder de? Vad har de för behov?
  • Vad behövs prioriteras för att öka nyttan? Hur ser det ut för olika roller/målgrupper?
  • Hur står ert intranät jämfört med andra?

Allt detta och mer kan ni få reda på via att göra en enkätmätning av ert intranät tex via våra Web Service Index-mätningar.

När ni har ett nuvärde kan ni sätt mål med vad ni vill uppnå med intranätet. Använd fakta för att äska de resurser ni behöver.

Om ni vill ha hjälp med att utvärdera ert intranät och sätta mål? Jag och mina kollegor på Web Service Award finns här för dig.

Om studien

Totalt sett skickades förfrågan om data till 42 organisationer. 34 av dessa hade data och är med i studien. Av dessa är 8 myndigheter, 4 kommuner, 4 regioner/sjukhus och 14 företag.

Rapporten är skriven av

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm.

Mail: pierre.durietz@webserviceaward.com

Vänd trenden! Sätt mål för ert intranät!

Enbart 40 procent av intranätansvariga uppger att de har personal och ekonomiska resurserna de behöver för att kunna hantera intranätets innehåll. Till detta ska läggas att det ofta är många redaktörer/publicerare för ett intranät. Men hur mycket tid har de avsatt för att arbeta med sina sidor på intranätet? Svaret är att de oftast inte finns. Även intranätansvariga har brist på tid för att arbeta effektivt med intranätet. Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät visar att hela 72 procent av intranätetansvariga arbetar mindre än 50 procent med sitt intranät. Att det är lite motigt att få till resurser och tid för intranätet ser vi även i tidigare års trendrapporter.

Hur kan det då komma sig? Ett skäl är att intranäten inte prioriteras. Enbart 18 procent av organisationernas ledningar får rapporter över hur intranätet ligger till mot uppsatta mätbara mål. 82 procent av ledningsgrupperna har alltså inte intranätet på agendan. Frågan är hur intranäten då ska kunna öka i status och prioriteras? En annan mer hård fråga är varför intranätet i huvud taget existerar om det inte finns något mätbart mål med dem?

Hur ser det då ut med mätbara mål för intranätet? Finns det? tyvärr är svaret att de oftast inte finns. Enbart 35 procent uppger att det finns mätbara mål med sitt intranät.

Hela 65 procent uppger alltså att det inte finns några mätbara mål med deras intranät. Tyvärr ser vi här inte heller någon större positiv utveckling över tiden.

Tänk på! Om det inte finns några mål. Hur ska du då kunna visa att du gör någon nytta?

Efter sommaren så kommer många företag/organisationer att påbörja sitt budgetarbete. Krav/önskemål ska in från olika delar av förvaltningen där de äskar medel för sina projekt och utveckling. Sen kommer prioriteringar att ske och förhandlingar att få med just era punkter i budgeten. Men hur bra brukar ni lyckas? Troligen inte så bra om ni inte kan visa på nyttan av era satsningar

Utgå från affärsmålen!

Att sätta mål är viktigt. Men det är också viktigt att de är förankrade och relevanta. Vårt tips är att om möjligt utgå från affärs/verksamhetsmålen.

Tänk på att det är viktigt att ledningen godkänner de övergripande målen. Det är även viktigt att ni kan rapportera tillbaka till ledningen hur det går för målen.

Det är även bra om varje del på intranätet har ett syfte och mål. Grunden är att ni som intranätansvariga ska ha mandat att säga Nej om någon bara vill ”slänga ut” något på intranätet. Intranätet ska inte vara en plats där information går för att dö! Utan intranätet ska ge nytta till användaren och organisationen.

Genom att det finns mätbara mål även med undersidor så kan även de olika redaktörerna se vilken effekt som deras delar ger. Om det går bra så kan det bli något att göra om och om det är något som inte fungerar riktigt som tänkt så kan man fundera på hur man ska göra det bättre.

Vi på Web Service Award har som sen år 2000 mätt hur användarna av Sveriges intranät uppfattar intranäten. Vilken nytta ger den? Hur effektivt är det? Hittar användarna på intranätet? Får de informationen de är ute efter? För att nämna några av de områden vi mäter av intranäten på. En sak som alla de framgångsrika intranäten har gemensamt är det finns ett tydligt syfte med intranätet och mätbara mål. Arbetet med intranätet följs upp.

Ta kontakt med oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa dig att komma igång.

Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm

Intresserad av Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2020? Beställ den här på vår webbplats.

Vill du veta mer om hur vi på Web Service Award kan hjälpa er med er digitala strategi för intranätet? Kontakta oss så berättar vi mer!