Hur mår Sveriges CMS 2020 enligt webbplatsansvariga?

Att ha ett fungerande CMS är avgörande för webbansvariga för deras arbete med sina webbplatser. Ett CMS kan hjälpa eller försvåra för redaktörerna att arbeta med webbplatsen.

I Web Service Awards trendrapport ”Hur mår Sveriges webbplatser 2020” intervjuas 407 webbplatsansvariga från olika företag, myndigheter och organisationer om hur de ser på sin webbplats, vilket CMS de har, hur gamla versioner de sitter med och hur de uppfattar sitt verktyg mm.

Bilden visar marknadsandelar för CMS

EPiServer fortsätter att vara det absolut populäraste publiceringsverktyget (CMS) i Sverige. Det är hela 41 procent som valt EpiServer. Efter EPI så är det ett hopp ner till tvåan SiteVision som har en marknadsandel på 24 procent. Som nr tre är opensource verktyget WordPress med en andel på  16 procent. Sen blir det ytterligare ett hopp ner till Drupal som ligger still med en andel på 4 procent. Efter dessa fyra kommer en rad olika verktyg.

Hur länge har man haft sin nuvarande version

Det är en stor andel som har haft sin nuvarande version av sitt publiceringsverktyg (CMS) länge. Vi ser här en trend sedan 2013 att allt fler sitter på fem år eller äldre versioner av sitt CMS. 43 procent uppger i år att det haft sin version i fem år eller mer. 2019 var andelen 41 procent och 2018 var det 36 procent.

Ungefär var femte webbplats har haft sin version av sitt CMS i tre till fyra år. Det innebär att 65 procent sitter med versioner som är tre år eller äldre. Allvarligast är förstås att så många som 43 procent har kvar gamla versioner av sitt CMS. Det är anmärkningsvärt med tanke på den intensiva utvecklingen det är på området, det är oftast mycket stor skillnad mellan en version för fem år sen och hur det ser ut idag

Vad tycker webbplatsansvariga om sitt CMS?

I trendrapporten så frågade Web Service Award webbplatsansvariga hur de uppfattar sitt CMS på en skala från 1 (Stämmer inte alls) till 5 (Stämmer helt).

Undersökningen visar att andelen som tycker att de har ett välfungerande publiceringsverktyg/CMS har i år ökat till 79 procent från 76 procent i 2019 års undersökning. Här ser vi en stigande trend från 2015 så andelen var 66 procent. Andelen av de tillfrågade som uppger att de inte tycker att de har ett fungerande CMS är 8 procent och 13 procent tycker varken eller.

Det är intressant att andelen nöjda med sitt CMS har ökat trots att andelen som har gamla versioner också har ökat.

Hur väl man tycker att sitt CMS (publiceringsverktyg) fungerar beror på flera olika saker.
En mycket viktig aspekt är just hur gammal version man har av sitt CMS.

De nya versionerna av publiceringsverktygen har klart högre andel nöjda användare än de äldre. Att det är klokt att uppgradera till en ny version eller byta CMS-verktyg efter några år visar sig när man ser hur de svarande uppfattar de verktyg som har några år på nacken.

För de som har sitt CMS i 1 till 2 år är andelen nöjda 90 procent och för de helt nya är andelen 89 procent. Sen blir det en brytpunkt. Andelen nöjda sjunker ner till 77 procent för de som haft sitt verktyg i 3 till 4 år. Sen sjunker det ytterligare ner till 75 procent för de som haft verktygen i 5 år eller mer. Så brytpunkten är när det blir versioner som är äldre än tre år. Detta är ett förhållande vi sett även i tidigare års trendundersökningar.

En rimlig rekommendation är därför att inte vänta längre än 3 år med att uppgradera sitt CMS till en ny version. Eller ännu bättre att det sker löpande uppdateringar så att man även slipper en big bang.

Hur nöjd är webbansvariga med de olika CMS verktygen?

I topp ligger även i år SiteVision som är det CMS som har helt klart störst andel nöjda användare. Hela 97 procent av webbplatsansvariga som har SiteVision uppger att de tycker att de har ett väl fungerande CMS. Vilket är den högsta kundnöjdheten med ett CMS som vi har sett under alla år vi gjort trendundersökningarna.

Episerver som är det vanligaste CMSet ligger på 79 procent nöjda kunder vilket är som snittet.

WordPress ligger lite under snittet och har en andel på 74 procent. För Drupal är det en klart lägre andel, 60 procent.

Varför är det då viktigt med ett bra CMS?

Om man inte har ett fungerande CMS så kommer man som organisation inte jobba effektivt och det minskar användarnyttan som webbplatsen ger. Mycket av fokus kommer att ligga på negativa delar så som ”Det är krångligt att uppdatera”, ”Verktyget göra att vi inte kan lägga till funktioner”, ”Det hänger sig”, ”Det är inte mobilanpassat”, ”Det är svårt att utbilda redaktörer”.

Det tar helt enkelt mycket negativ energi ifrån organisationen. Energi som borde läggas på att utveckla webbplatsen och göra så att det blir effektivare och ger en större nytta åt organisationen och besökarna/användarna av webbplatsen.

Att ha ett bra och fungerande CMS är en grund för att kunna göra en bra webbplats samt att vidareutveckla webbplatsen. Devisen att arbetet börjar när webbplatsen lanseras är sant. Det är även viktigt att redaktörerna kan lägga ut och ändra information på ett bra sett och även att intranätansvariga kan följa upp och utveckla intranätet. Ett bra CMS är en förutsättning för detta. Om inte CMS:et funkar så kommer stor energi läggas på CMS:et och hur jobbigt det är i stället för att jobba med att intranätet ska leverera en högre nytta.

Men att ha ett bra CMS är inte allt. För att lyckas med att skapa en effektivt webbplats som ger nytta så måste det även finnas ett syfte och mål med webbplatsen [se tidigare blogginlägg ]. Det viktigaste av allt borde vara att webbplatsen ger en nytta till besökarna och därigenom även för organisationen som driver webbplatsen. För att veta om det görs så behöver besökarna involveras.

En bra start är att fråga användarna om hur de uppfattar intranätet gärna också med jämförelsevärden från andra webbplatser t.ex. via Web Service Awards undersökningar och analyser av webbplatser [Läs mer här på vår webbplats»].

——-

Vill ni läsa mer om trender runt webbplatser Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges Webbplatser 2020»

Vill du veta mer om WSA och våra tjänster? Vi älskar att analysera webbplatser och intranät!


Inlägget är skrivet av:

Pierre Du Rietz, VD/Chefsanalytiker/Senior digitalstrateg/Föreläsare mm

Ökad betydelse för mållösa webbplatser.

Corona pandemin har gjort de digitala kanalerna ännu mer viktiga. En genomgång som vi på Web Service Award har gjort visar att trafiken till webbplatserna ökat i snitt med 19 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019. [Se WSA-rapport Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19] För många har webbplatsen varit den enda kontakten de har med många av sina kunder/målgrupp. Frågan är bara hur bra är webbplatsen. Lever den upp till besökarnas krav? Når den de mål som är uppsatta?

Tyvärr så kommer många webbansvariga inte kunna svara på detta. Det finns helt enkelt inga mätbara mål med webbplatsen. Årets trendundersökning Hur mår Sveriges webbplatser 2020 visar att det enbart är 51 procent som någon form av mätbara mål med sin webbplats.

Det är även en klar lägre andel än vi sett in tidigare trendrapporter. Läs mer

Vad kostar dålig struktur och sök på intranätet?

Vi på Web Service Award har i våra användarundersökningar av intranät sett att användarna har svårt att hitta på intranäten. I trendrapporten Hur mår Sveriges intranät ser vi även att många intranät ansvariga upplever att det finns problem med deras struktur och deras intranäts sökfunktion. Det läggs ner mer tid på att hitta på intranäten än vad de borde göra. Men vad kostar detta? Går det att räkna hem en investering i bättre struktur och sök?

För att svara på de frågorna så har vi gjort en räkneövning baserat på data som vi har runt Sveriges intranät. Läs mer

Ökad betydelse för intranäten under Covid-19

Vårens pandemi har påverkat arbetssituationen för många. Rekommendationen har varit att de som kan, ska jobba hemifrån. Det har även förekommit korttidspermitteringar och uppsägningar. Det har även gjort att vi har blivit ännu mer digitaliserade på hur vi tar oss till information och har möten.

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges intranät har vi på Web Service Award analyserat data från 27 intranät under perioden april – juni jämfört med samma period 2019.

Ökad trafik till intranäten

Trafikanalysen av de undersökta intranäten visar att trafiken i snitt ökat med 19,65 procent under april till juni 2020 jämfört med samma period 2019.

Totalt sett så har 74 procent av de undersökte intranäten ökat sin trafikmängd och 26 procent har minskat.

Läs mer

Ökad betydelse för webbplatsen under Covid-19

För att se hur den pågående pandemin påverkar Sveriges webbplatser har vi på Web Service Award analyserat data från 58 webbplatser under mars och april jämfört med samma period 2019. I den pågående trendstudien Hur mår Sveriges webbplatser 2020? har vi även med frågor runt hur Covid-19 påverkat webbansvarigas situation och deras organisations lednings syn på deras webbplatser.  Detta redovisar vi här i denna rapport för att svara på Hur Sveriges webbplatser mår under Covid-19 pandemin.

Ökad trafik till webbplatserna

Trafikanalysen av de undersökta webbplatserna visar att trafiken i snitt ökat med 19 procent under mars och april 2020 jämfört med 2019. Läs mer

Det våras för E-handeln!

I dessa tider när många sitter hemma så kommer rapporter om att E-handeln ökar kraftigt. NetOnNet uppger att deras försäljning ökat med 20 procent [DI 28 april 2020], Clas Ohlson har gått ut med pressmeddelande om att deras försäljning ökat med 20 procent och hela 50 procent för deras E-handel. Men samtidigt ser vi att konkurserna ökat bland de fysiska butikerna. Det blir även fler som går över till E-handel vilket bl.a. syns antal nya kunder till Nets/Dibs [Pressmedl 2 mars 2020]. Så konkurrensen om kunderna kommer fortfarande vara hård. Och sen har vi Amazon-spöket som nu verkar vara på in marsch. Det gäller med andra ord att vara på topp. Läs mer

Hur tillgängliga är Sveriges webbplatser och intranät?

Web Service Awards trendundersökningar visar att det är en stor skillnad mellan hur tillgängliga Sveriges webbplatser och intranät är. 64 procent av webbplatsansvariga uppger att deras webbplats är tillgänghetsanpassad. För intranäten är andelen enbart 30 procent. Det är alltså en bra bit kvar till att alla Sveriges webbplatser och intranät är tillgängliga. Läs mer

Karantäntips: Arbeta med sökfunktionen

Sökfunktionen är något som många intranätansvariga har dåligt samvete över. ”Jag vet att jag borde ta tag i sökfunktionen. Men jag vet inte riktigt hur.” Är ett citat vi på Web Service Award ofta får höra. Trendrapporten Hur mår Sveriges intranät visar även på att enbart 21 procent arbetar med att förbättra intranätets sökfunktion. [Ser tyvärr lika illa ut på webbplatserna] Läs mer

Case – Vikten av att ha en målstyrd resa! Ett nytt intranät för Högskolan i Gävle.

Högskolan i Gävle hade beslutat att de skulle göra ett nytt intranät. I processen att bygga ett nytt intranät var det viktigt för dem att det skulle bli en målstyrd resa.

För att kunna ta fram mål så behövs ett nuläge – Vad tycker användarna om det befintliga? Vad är bra och vad måste förbättras? Hur står sig intranätet mot andra intranät?

HiG tog därför kontakt med Web Service Award för att göra en nulägesanalys av intranätet via en Web Service Index-undersökning. I undersökningen så fick användarna svara på olika påståden om intranätet. Är det enkelt att hitta det de söker? Finns informationen de är ute efter? Är den enkelt att förstå? Finns det bra kontaktmöjligheter till andra? Är startsidan effektiv? Vad har de för syn på ett intranät? för att nämna några av variablerna.   Läs mer