Google Analytics – både flipp och flopp

Det vanligaste sättet att utvärdera/mäta sin webbplats är att göra trafikanalyser och Google Analytics är det mest förekommande verktyget. Hela 88 procent av alla webbplatsansvariga i WSAs årliga trendundersökning ”Hur mår Sveriges webbplatser?” [ladda ner rapporten här] uppger att de använder Google Analytics (GA).

Sett över tiden så är det ungefär samma andelar de senaste tre åren .Så det är en klar majoritet som använder GA men det är inte längre en växande trend.

Att använda GA som verktyg är även vanligt i alla typer av organisationer, se diagrammet nedan.

Det som sticker ut är att det är en lägre andel som har GA bland kommuner/landsting där är andelen 77 procent vilket kan jämföras med Statliga verk/myndigheter där andelen är som snittet på 88 procent.

Men hur bra används GA i analysen av webbplatserna? Hur ser det ut med kunskapen om verktyget? Har man utbildat sig?

Om vi börjar med utbildningsgraden så ser det inte helt bra ut.

Utbildning i GA

Trendrapporten visar att lite mer än hälften av alla webbansvariga (inom organisationer som har GA som verktyg) har någon form av utbildning i GA. Det innebär att hela 47 procent inte har någon form av utbildning. Att inte ha utbildning i ett verktyg som Google Analytics gör sannolikheten till att man tolkar data rätt och kan ta ut bra rapporter som lägre än om man skulle ha utbildning.

Vad tycker ansvariga om Google Analytics?

Av de som har GA så är man överlag nöjd med verktyget. 72 procent tycker att GA är ett bra statistikverktyg. 22 procent tycker varken eller och 6 procent tycker inte att verktyget är bra. [I undersökning så fick webbansvariga svara enligt en femgradig skala].

De flesta, 65 procent, tycker även att GA motsvara sina och sin organisations förväntningar. 28 procent svarade varken eller och 7 procent tycker inte att verktyget motsvarar förväntningarna.

Det är alltså en lägre andel som tycker att verktyget motsvarar förväntningarna som tycker att det är bra.

Vilken kunskap har man och hur används verktyget?

Den positiva bilden av GA dras ner ordentligt när vi ser på hur man använder verktyget och vilken kunskap webbansvariga har i GA. Vi såg tidigare att bara 53 procent uppgav att de hade någon utbildning i GA. Andelen blir ännu lägre när vi ställer frågan om de anser att de har goda kunskaper i GA. Det är enbart 33 procent som uppger att de har goda kunskaper. Vilket är ungefär samma låga nivå som tidigare år.

När man ser på utbildning så finns det ett stort behov av att utbilda sig eller få en vidareutbildning. Det är bara 20 procent som tycker att de fått en tillräcklig utbildning. Vilket är en tillbakagång från förra årets värde som även det var lågt, 22 procent. Nästan hälften, 49 procent, anser att de inte alls har fått tillräckligt med utbildning. 31 procent tycker verken eller.

Om vi sedan tittar på aktivitetsgraden så visar det sig att många som har verktyget inte använder det. Det är bara 36 procent som jobbar aktivt med statistiken! Ungefär samma låga andel, 32 procent, uppgav även att deras företag/organisation jobbar aktivt med statistiken från GA. Detta är låga andelar. Man kan med rätta fråga sig varför man har ett statistikverktyg om man inte använder det. Ännu mer alarmerande blir det med tanke på att de flesta enbart mäter sin webbplats via Google Analytics.

 Detta innebär att väldigt många webbansvariga och deras företag/organisationer inte har någon aning om hur deras webbplats används. Eller vilka som använder den eller hur deras verkliga besökare tycker om webbplatsen. Om man inte vet detta hur ska man då veta om webbplatsen ger någon effekt?

 Att det inte är en högre grad ligger även i linje med att många webbplatser inte har tydliga syften och mål. Enbart 58 procent av webbansvariga uppgav i trendrapporten att det fanns uttalande syften med sin webbplats olika undersidor och 38 procent uppger att det inte finns några mätbara mål med webbplatsen. [Se blogginlägg Webbplatser utan syfte]

Några rekommendationer.

  • Se till att gå en utbildning i Google Analytics. Det behövs om ni ska veta hur ni ska använda verktyget.
  • Sätt mål med er webbplats och dess undersidor. Utan mål så finns ingen anledning att mäta och ingen anledning att ha en webbplats.
  • Gör bra rapporter och eller dashbords som visar målen och sprid det ut i organisationen.
  • Tänk på att en digital analys över webbplatsen kräver flera mätmetoder. Båda kvalitativa och kvantitativa. Om du inte vet vad besökarna vill och tycker om webbplatsen så blir det svårt att tolka trafikdata.

—-

Är du en av de 47 procenten som inte gått en utbildning i Google Analytics? Eller behöver du damma av dina kunskaper. Den 26 oktober ordnar vi på WSA en heldagsutbildning i GA.

Läs mer om GA-utbildningen den 26 oktober här>>