Hur mår söket på Sveriges intranät?

För att svara på frågan hur bra sökfunktionen är på Sveriges intranät så har vi på Web Service Award analyserat frågan från två håll. Dels vad de faktiska användarna tycker och dels hur intranätansvariga ser på sökfunktionen och hur de arbetar med sökfunktionen.

Användarnas perspektiv bygger på data från de 40 senaste intranätundersökningarna som WSA gjort under 2015/2014 där vi samlat in data från 54 186 användare. I trendrapporten Hur mår Sveriges intranät 2015 så intervjuades runt 250 intranätansvariga  om hur de ser på sitt intranät och dess sökfunktion.

Vad tycker användarna om sökfunktionen?

I de utförda WSI-undersökningarna av de 40 intranäten fick de utvalda användarna svara på olika påståenden om intranätet i en femgradig skala, där ett är att det inte stämmer alls och fem är att det stämmer helt. I diagramet nedan visar vi vad användarna tycker om intranätens navigering och sökfunktion. De blå staplarna är andelen fyror och femmor och de röda staplarna andelen ettor och tvåor.

Vad tycker användarna?  Resultatet av de senaste 40 undersökta intranäten av Web Service Award.

Vad tycker användarna? Resultatet av de senaste 40 undersökta intranäten av Web Service Award.

Analysen av de 40 intranäten visar att i snitt så tycker 30 procent av användarna att det är lätt att hitta på intranätet. När det gäller sökfunktionen så tycker 28 procent att sökfunktionen är bra, det är lätt att hitta med hjälp av sökfunktionen. Men vi ser även att många är väldigt missnöjda med sitt intranäts sökfunktion. Hela 39 procent är uttalat negativa. Det är alltså fler som tycker att sökfunktionen försvårar att hitta på intranätet än de som tycker att den hjälper till. Detta är förstås ett underkännande av sökfunktionen på intranäten.

Hur ser det då ut för de fem med högst värden. Där tycker i snitt 55 procent att sökfunktionen hjälper de. Men även det är en låg andel. Det borde vara många fler som får hjälp av sökfunktionen. Varför finns den annars där?

Vad tycker intranätansvariga om sökfunktionen på deras intranät?

Sökfunktionen enligt intranätansvariga

Hur intranätansvariga tycker om sitt intranäts sökfunktion, andel i procent.

Trendrapporten visar på att 43 procent av intranätansvariga tycker att de har en bra sökfunktion på sina intranät. Här ser vi även en positiv trend där allt fler tycker att deras sök fungerar bra. Från 29 procent 2011 till nu 43 procent 2015. Men det är även en stor andel, 33 procent, som inte alls tycker deras sökfunktion hjälper användarna att hitta. Sökfunktionen är den del som intranätansvariga är minst nöjd med på sina intranät.

De två studierna visar på att intranätansvariga är mer nöjda med sökfunktionen än användarna. Här är det intressant om på vilka grunder man bygger sin åsikt. Har man mätt av vad användarna tycker? Analyserat loggarna från sökfunktionen?

 

Varför är det då inte fler användare som tycker att sökfunktionen hjälper dem?

För att svara på det så måste man se på hur man jobbar med sökfunktionen i intranätorganisationerna.  En viktig aspekt är om det finns någon som ansvarar för sökfunktionen. Trendrapporten visar på att så ofta inte är fallet.

Ansvariga för sökfunktionen

Andelen som har någon som är ansvarig för intranätets sökfunktion. Andel i procent

37 procent uppger att det finns någon inom organisationen som är ansvarig för intranätets sökfunktion. 60 procent uppger att det inte finns och tre har ingen aning. Att inte fler än 37 procent har en ansvarig för sökfunktionen säger en hel del. Hur tror man att söket ska få den uppmärksamhet den behöver om det inte finns någon som ansvarar för den?

Hur jobbar man med sökfunktionen?

Svaret på den frågan blir tyvärr att man inte jobbar aktivt med analys av sin sökfunktion.

Analys av sökfunktionen

Andelen som arbetar med att analysera resultatet av sökfunktionen på intranätet. Andelar i procent

Enbart 13 procent av intranätansvariga uppger att de jobbar aktivt med att analysera användarnas felsökningar i intranätets sökfunktion. Det är även enbart 19 procent som jobbar aktivt med att analysera de vanligaste sökorden användarna använder sig av.  Trendundersökningen visar alltså på att de flesta inte jobbar med sin sökfunktion.

Varför är det då viktigt att analysera loggarna från sökfunktionen? Om man kan se vilka ord som inte ger några träffar så kan man ställa sig frågan om varför de inte ger någon träff. Beror det på felstavningar eller synonymer? Eller beror det på att informationen inte finns? Svaret på de frågorna kräver olika handlingar. Det är även viktigt att se vad som ger träffar men där användarna inte väljer att gå vidare, d.v.s. en relevanskontroll. Vad beror det på? Är det att fel information, massa dubbletter, konstiga rubriker etc.?

WSA har sett ett klart samband i våra utförda undersökningar av webbplatser och intranät mellan arbetsinsats och hur väl sökfunktionen fungerar. De som inte arbetar med att förbättra sökfunktionen kommer att få dåliga resultat. Användarna av intranätet kommer inte att hitta med hjälp av sökfunktionen.

Vårt tips till er är att först undersöka vad användarna tycker om ert intranäts sökfunktion, via t.ex. våra WSI-undersökningar, för att få ett värde på nuläget. Arbeta sen med de vanligaste felen. Mät av igen och se resultatet. Arbeta även kontinuerligt med sökfunktionen över tiden och tänk på att om ni har många redaktörer så måste de också veta hur man skriver så att sökfunktionen indexerar deras sidor på bästa sätt.

 

——–

Vill ni läsa mer om trender runt intranät? Ladda kostnadsfritt ner rapporten Hur mår Sveriges intranät 2015 »

Vilken användarnytta ger ert intranät? Vad tycker era användare? Vi på Web Service Award kan ta reda på det åt dig genom våra WSI-undersökningar och analyser.

Vi älskar att analysera intranät. Kontakt oss så berättar vi mer.