Hästar gör Folksam till vinnare på Facebook!

Analys över de stora försäkringsbolagens aktivitet på Facebook under september 2016

(Det här blogginlägget är mer av en rapport och en del av WSAs blogg serie om att mäta nyttan med sociala medier. Mycket nöje :))

Allt fler företag och organisationer har egna Facebook sidor. Web Service Awards trendrapport Hur mår Sveriges webbplatser 2016 visar att 87 procent av Sveriges större företag/myndigheter och organisationer har en Facebooksida. Men vilken effekt ger satsningarna på Facebook? Ett sätt att mäta detta är att se hur bra företagen är på ett engagera sina följare. Genom att engagera sina följare så får inläggen en större räckvidd.

Under september 2016 har Web Service Award följt och analyserat de försäkringsbolag som har högst antal följare på sina Facebooksidor. Detta för att analysera hur aktiva de är på Facebook, hur många följare de har, hur de lyckas skapa engagemang på sina egna inlägg men även på hur bra de är på att svara på inlägg från besökare.[Läs mer här om hur vi analysera sociala medier]

Följande företag/Facebooksidor ingick i studien: Folksam, IF, Skandia, Trygg-Hansa och Länsförsäkringar Bergslagen, Skåne och Östgöta. Att det är tre sidor/bolag för Länsförsäkringar beror på att alla länsbolag (totalt 21 st) har sin Facebooksida. Vi valde därför de tre med störst andel följare till studien.

Innehåll:

Antal följare på bolagens Facebooksida

Trygg-Hansa har klart flest följare av försäkringsbolagen på Facebook!

Antal följare per  Facebooksida.

Antal följare per Facebooksida.

I antal följare så leder Trygg-Hansa. De har 34 500 följare på sin Facebooksida. Skandia är tvåa med 21 900 följare och är IF med 13 700 följare på Facebook.  Lägst antal följare av de sju har Länsförsäkringar Skåne med 7 200 följare.

 

Antal Facebook-inlägg försäkringsbolagen gjort under september.

Länsförsäkringar har gjort klart flest inlägg på sina Facebooksidor under perioden.

Antal gjorda  Facebookinlägg per bolag under september 2016

Antal gjorda Facebookinlägg per bolag under september 2016

Det är en väldigt stor skillnad mellan de olika försäkringsbolag över hur många inlägg de gjort under mätperioden. I topp ligger de tre Länsförsäkringsbolagen. LF Bergslagen har gjort hela 55 inlägg. Näst flest har LF Östgöta gjort med 35 inlägg och tre kommer LF Skåne med 25 inlägg.

Sen sjunker antalet inlägg markant. Folksam har gjort 14 inlägg. Skandia 13 och Trygg-Hansa 10 inlägg. Minst antal inlägg av alla har IF gjort med 8 inlägg.

Om man enbart tittar på aktivitetsgrad så är LF klart i topp.

Hur högt är engagemanget?

Men antal följare och antal inlägg är inte allt. För att mäta effekten på Facebook sidorna så har vi mätt vilket engagemang de sju bolagens följare har gett under september. Engagemang mäts i hur följarna gillar, delar och kommenterar inläggen.

Folksams inlägg skapar klart högst engagemang!

Totala  engagemanget under september per Facebooksida. Den gråa stapeln visar andelen följare som engagerat sig under september 2016.

Totala engagemanget under september per Facebooksida. Den gråa stapeln visar andelen följare som engagerat sig under september 2016.

Under september har Folksam med sina Facebook inlägg skapat klart högre engagemang än något av de andra bolagen. Totalt sett har Folksams inlägg gett 137 000 interaktioner. Sen blir det ett hopp ner till de tre Länsförsäkringsbolagen (LF). LF Bergslagen inlägg har gett 2 700 interaktioner, LF Östgöta 1 700 och LF Skånes inlägg 1 300 integrationer.

Lägst andel är det för IF med enbart 317 integrationer.

Folksams storhet under perioden blir mer tydlig med tanke på att de lyckats engagera fler än totala antalet följare. Om man däremot ser på de som har en lägre engagemangsgrad så har bara 2,2 procent av Trygg-Hansas följare engagerat sig på deras inlägg under perioden. För IF är andelen 2,4 procent.

Om man jämför hur stor andel av det totala engagemanget med hur stor andel av följarna bolaget har så blir det väldigt tydligt vilka som har varit aktiva och skapat engagemang och vilka som inte har gjort det.

Den vänstra grafen visar andelen följare i procent för de olika bolagen. Den högra grafen visar andelen engagemang i procent.

Den vänstra grafen visar andelen följare i procent för de olika bolagen. Den högra grafen visar andelen engagemang i procent.

Om bolagen hade varit lika bra på att engagera sina Facebook följare så hade den relativa andelen följare och grad av engagemang varit lika. Men så är inte fallet!

Trygg-Hansa som har hela 32 procent av de sju bolagen totala antal följare har enbart 4 procent av det totala engagemanget under perioden. Skandia som har 20 procent av följarna har också enbart 4 procent av engagemanget. IF har 13 procent men bara 1 procent engagemang. Dessa tre ligger klart under den förväntan man skulle kunna ha på deras engagemangsgrad. De har inte tagit tillvara potentialen av sin stora andel följare på Facebook.

Slår man ihop Länsförsäkringsbolagen så är deras andel engagemang ungefär lika med andelen följare (27 procent respektive 26 procent). LF Bergslagen lyckas bäst. De har en 13 procent av engagemanget och 8 procent av följarna. LF Östgöta går det lite sämre för. 8 procent av engagemanget men 11 procent av följarna.

Folksam däremot har lyckats klart bättre. De står för hela 64 procent av det totala engagemanget men enbart 10 procent av antalet följare.

Graferna visare dels andelen inlägg under september och andelen av det totala engagemanget under september 2016.

Graferna visare dels andelen inlägg under september och andelen av det totala engagemanget under september 2016.

Även om vi ser på andelen inlägg och engagemang så har Folksam lyckats bäst med att skapa engagemang. LF bergslagen står för 34 procent av det totala antalet inlägg men bara för 13 procent av det totala engagemanget. Folksam däremot står bara för nio procent av det totala antalet inlägg men för hela 64 procent av engagemanget.

 Detta gör Folksam till solklar vinnare på Facebook vad gäller engagemang på sina inlägg!

Vilka typer av inlägg gör bolagen på sina Facebooksidor?

Fördelningen mellan olika typer av inlägg under september 2016. Andelarna i procent.

Fördelningen mellan olika typer av inlägg under september 2016. Andelarna i procent.

Facebook-inläggen grupperas i fyra kategorier: Status, Länkar, Foton och Videoinlägg samt annat. Den vanligaste typen av inlägg är fotoinlägg (34 procent av inläggen). Videoinlägg kommer tätt efter med 32 procent och länkinlägg med 27 procent.

Men det är en skillnad mellan bolagen över vilka inlägg de gör.

Antalet inlägg uppdelat per sort av inlägg. Period september 2016.

Antalet inlägg uppdelat per sort av inlägg. Period september 2016.

Flest inlägg under perioden gör LF Bergslagen med totalt 55 inlägg. Av dessa var 49 procent foton, 31 procent Video, 13 procent länkar och sju procent andra typer av inlägg.

LF Östgöta gör näst flest inlägg, 35 stycken, under perioden. Av dessa är 43 procent video, 29 procent foto, 17 procent länkar, 9 procent status uppdateringar och 3 procent övrigt.

LF Skåne gör 25 inlägg under perioden och vilket lägger den på en tredjeplats i inläggstoppen. Deras inlägg består av 44 procent länkar, 28 procent foton, 24 procent video och 4 procent andra typer av inlägg.

Länsförsäkringar är alltså de som står för klart flest antal inlägg under perioden!

Folksam som har högst engagemangsgrad har gjort 14 inlägg under perioden. Av dessa är 57 procent foton, 29 procent video och 7 procent länkar och 7 procent statusinlägg.

Tätt efter Folksam kommer Skandia med 13 inlägg. Av dessa är hela 69 procent länkar. 23 procent är video och 8 procent statusinlägg.

På sjätteplats i antal inlägg kommer Trygg-Hansa med 10 inlägg underperioden. Som vi redovisat tidigare så var det Trygg-Hansa som hade en av de lägsta engagemangsgraden på sina inlägg. De inlägg som gjordes bestod 60 procent av video och 40 procent av länkar. Värt att tänka på är att Trygg-Hansa även har klart flest antalföljare.

Lägst antal inlägg gjorde IF med 8 inlägg under september. IF var även ett av de företagen som hade lägst engagemangsgrad. Deras inlägg bestod av 63 procent länkar, 25 procent video och 13 procent fotoinlägg.

Vilka typer av inlägg skapar högst engagemang?

Bilden visar hur olika typer av inlägg skapar engagemang. Cirklarnas storlek visar på hur ofta de olika inläggstyperna förekommer. Jämförelse mellan olika företag.

Bilden visar hur olika typer av inlägg skapar engagemang. Cirklarnas storlek visar på hur ofta de olika inläggstyperna förekommer. Jämförelse mellan olika företag.

Som vi visat tidigare år är Folksam ensam majestät vad gäller att skapa engagemang på sin Facebooksida. De inlägg som de gör som skapar klart högst engagemang är fotoinlägg. Under perioden var 57 procent (8 av 14) av inläggen fotoinlägg. Det var alltså dessa som gjorde att Folksam hamnade på en klar topplacering.

En intressant slutsats av studien är att kvantitet inte per automatik gör dig till vinnare. En mer effektiv strategi kan vara att satsa på lite färre inlägg men bättre kvalitet vad gäller att engagera målgruppen.

Det är inte heller med automatik att de som har flest följare är de som lyckas bäst. Trygg-Hansa har klart högst antal följare men har inte med sina inlägg lyckats skapa något större engagemang.

 

Vilka inlägg gjorde Folksam till vinnare?

De inlägg under september som gett störts engagemang.

De inlägg under september som gett störts engagemang.

Det är en väldigt stor skillnad över hur de olika inläggen engagerar följarna. Folksams fyra bästa inlägg ligger skapar alla över 2 500 engagemang. Det bästa inlägget som gjordes 2 september ger hela 4 368 engagemang. Efter Folksams topp inlägg sjunker det markant ner till femteplats som innehavs av LF Bergslagen med 1 334 engagemang. De på plats 6-10 ligger i intervallet 273 till 213 engagemang.

Det är alltså en mycket stor skillnad på hur man lyckats engagera sina följare med sina Facebook-inlägg.

Följande fem Facebook inlägg gav störst engagemangsgrad under mätperioden (september 2016)

nr1

nr2

nr3

nr4

nr5

Fyra av fem i topp kom från Folksam och av dessa så var alla med bilder på hästar. Detta visar på att hästar gjorde Folksam till vinnare på Facebook!

Nummer fem var från LF i Bergslagen detta var om att de delar ut gratis reflexvästar till förskolorna. Som nummer sex kom ett inlägg från Trygg-Hansa om mobbing och kränkning av barn. Barn-inlägg är därmed en uppstickare till att bli vinnare på Facebook.

Är du intresserad av att veta hur ditt företag/organisation står sig i förhållande till din bransch? Vi mäter och analyserar en rad olika punkter över hur effektiv era sociala mediesatsningar är. Några av dessa är de som redovisats ovan. Andra är att vi även analysera hur väl kundservice fungera på Facebook. Vilka är era svarstider på inlägg och hur ser det ut för era konkurrenter. Genom att jämföra sig med andra så kan du även få svar på hur du kan bli ännu bättre!

Läs mer om våra analyser av sociala medier här på vår webbplats – Analys av sociala medier »

Det går förstås också utmärkt att kontakta oss på Web Service Award. Vi älskar att prata om mätningar och analyser! Klicka här för att komma till våra kontaktuppgifter»