Kund-/användarnytta

  • Vilken kund-/användarnytta ger vår webbplats?
  • Hur mäter vi webbplatsen?
  • Vilka nyckeltal rapporterar vi till ledningen?

Dessa är några intressanta frågor som väldigt många webbansvariga inte kan svara på.

Web Service Awards årliga trendrapport Hur mår Sveriges webbplatser 2015 visar på att det finns stora kvalitetsbrister på Sveriges webbplatser. Grunden för kvalitetssäkring är att involvera användarna, d.v.s. målgruppen för webbplatsen. Undersökningen visar att enbart 22 procent av alla organisationer tar hjälp av användarna för att kvalitetssäkra webbplatsens innehåll.

Undersökningen visar även på att många uppfattar att de lider av resursbrister. Men vi ser även att de flesta behåller eller ökar sin budget för webbplatsen samt att man tycker att investeringarna som görs på webbplatserna är väl använda. Detta ger en något motstridig bild över Sveriges webbplatser. En intressant fråga är vilken effekt som webbplatserna ger.

I trendrapporten har vi på WSA tagit fram en beräkning på kund-/användarnyttan som dels bygger på webbansvarigas uppfattning men även hur besökarna uppfattar webbplatserna.

Beräkningen bygger på tre delområden:

Användarnyttan-WSA

I strategisk inriktning så lägger vi in om det finns ett definierat syfte med webbplatsen samt om det finns syfte med webbplatsen undersidor. Trendundersökningen visar att 73 procent av webbansvariga uppger att det finns ett definierat syfte med deras webbplats och 54 procent uppger att det finns för dess olika undersidor. I vår beräkning av strategisk inriktning har vi viktat det till 65 procent.

I lösningens effektivitet tar vi in hur väl man uppfattar sitt publiceringsverktyg (CMS). 66 procent av webbansvariga uppger att de har ett välfungerande CMS för sin webbplats.

Användarupplevelsen är det värdet som användarna ger på webbplatsen. Web Service Awards besöksundersökningar under 2014 visar på att i snitt så tyckte 68 procent av besökarna att webbplatsen är bra.

Användarnyttan för en genomsnittlig Svensk webbplats blir då:

Användarnyttan-Snitt-WSA

Detta visar på att webbplatserna ger en låg användarnytta. Med tanke på hur mycket pengar som investeras på en webbplats kan man fundera på om inte webbplatserna bör ge en större nytta. För varje investerad krona får man tillbaka 29 öre.

Om man gör samma beräkning för de fem webbplatserna som har högst andel nöjda användare så blir resultatet följande:

Användarnyttan-Snitt-Topp-WSA

Det är en mycket stor skillnad mellan användarnyttan bland toppsajterna och snittet. Resultatet visar även att det finns stora möjligheter att öka kundnyttan.

Webbansvariga bör veta vilket syftet är med sin webbplats och dess undersidor. Om man inte vet det så borde det vara ett prioriterat område att ta fram. För hur ska man kunna veta om en webbplats ger en nytta om man inte vet varför man har webbplatsen?

Att ha ett effektivt verktyg att arbeta med är också en förutsättning för att kunna göra en bra webbplats. Här visar trendrapporten på att valet av verktyg är viktigt men även att man har en uppdaterad version. Det finns ett klart samband mellan hur gammal versionen av verktyget är och hur nöjd man är med verktyget. Detta kommer vi skriva mer om i framtida blogginlägg.

Användarupplevelsen måste man mäta. Om man inte frågar besökarna hur de upplever webbplatsen så vet man inte nyttan av den. Det är viktigt att man har tydliga mål och mätvärden för sin webbplats och att man följer upp genomförda undersökningar.

Under de tio år som Web Service Award har genomfört studien Hur mår Sveriges webbplatser så har det varit ett återkommande problem att man som webbansvarig inte har tydliga mätbara mål med sin webbplats.

Vi hoppas med att visa på räkneexempel vikten av att våga utvärdera sin webbplats ifrån flera håll. Genom att visa på effekten så bör även webbansvariga lättare få gehör för webbplatsen i ledningen och få möjligheten att göra Sveriges webbplatser ännu bättre.